Co je to náhradní rodinná péče?

Vzít si do péče dítě, je velký životní krok. V České republice je bohužel tisíce dětí, které nemohou vyrůstat ve stabilním prostředí původní rodiny. Ztratily to nejcennější, co měly, svou biologickou maminku i otce, sourozence a především své kořeny a původ.

Proč náhradní rodinná péče?

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své původní rodině. Díky náhradní rodinné péči mohou tisíce dětí vyrůstat v rodinném prostředí, které má pozitivní vliv na psychický vývoj děťátka. Pro harmonický vývoj dítěte je zcela zásadní vytvořit si pevné citové pouto s nejbližšími osobami, které jsou tu pro něho.

Jaké jsou formy náhradní rodinné péče?

 • Adopce – osvojení 
 • Pěstounská péče
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Poručenství
 • Svěření dítěte do péče jiné osoby
 • Přímá adopce

Cílem náhradní rodinné péče je pomoci, co největšímu množství ohrožených dětí. Najít náhradní rodiče, kteří děťátku poskytnou láskyplnou náruč, bezpodmínečnou lásku, společný čas, pozornost, nastaví hranice a mnoho dalšího. Protože:

„Každé dítě patří do rodiny“

Adopce umožňuje přijmout za vlastní opuštěné dítě a vy se tak můžete stát láskyplnými rodiči. Chápu, že pro každého tato cesta nemusí být vhodná. Je to velmi závažné a zásadní rozhodnutí. Né každý dospěje do této fáze, kdy se cítí na to, přijmout za vlastní cizí dítě. Je to o vnitřním nastavení, psychické odolnosti a vyzrálosti.

Co je osvojení a co adopce?

Osvojení a adopce mají stejný význam. Náhradní adoptivní rodiče přijímají do své péče děťátko, jako by bylo jejich vlastní. Zároveň přijímají od biologických rodičů všechna práva a povinnosti. Jednoduše: jako by se jim dítě narodilo.

Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci z hlediska práva dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou odpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah, jako mezi rodičem a dítětem.  Rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele. Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost při výchově dětí a jsou ze zákona zapsáni do matriky – knihy narození. Dítě rovněž získává příjmení nových rodičů.

Jak vnímám adopci?

Adopci vnímám, jako naši společnou cestu. Cestu za dítětem, která nám byla již dopředu dána. Krůček po krůčku jsme k ní dospěli a nebylo to mnohdy snadné. Adopci vnímám jako bezpodmínečnou lásku a otevření srdce pro dítě, které ztratilo to nejcennější.

Pevně věřím, že pokud se rodiči máme stát, děťátko si k nám tu cestičku najde. Ať už bude jakákoliv…

Je to forma náhradní výchovy. Dítě je místo ústavu vychováváno v rodině. Biologičtí rodiče, či jiní příbuzní mají nadále možnost se s dítětem stýkat, případně pokud se jim změní situace, požádat o vrácení dítěte do své péče.

O pěstounské péči soud rozhoduje na dobu, po kterou trvá překážka, bránící biologickým rodičům v péči o své dítě. Pěstounská péče by měla dítěti pomoci překlenout dlouhodobější složité období v životě, kdy jeho vlastní rodina nemůže plnit svou základní úlohu. Některé děti pobývají v péči pěstounů několik let, jiné v této formě péče zůstávají až do své zletilosti.

Existují dva typy pěstounské péče: 

 • na přechodnou dobu
 • dlouhodobá pěstounská péče.

V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno max. 1 rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina.

Za pěstounskou péči se pobírá finanční příspěvek. Výše je podle toho o kolik dětí pečujete. Odměna pěstouna se od roku 2022 stanoví na základě koeficientu a výše minimální mzdy. Ta v letošním roce činí 16 200 Kč hrubého měsíčně. Společně se zvyšováním minimální mzdy bude podle právní úpravy vždy docházet ke zvýšení odměny pěstouna.

Pěstouni jsou potřeba, je jich stále nedostatek. U nás na přípravných kurzech z pěti párů žádal pouze jeden. My jsme do budoucna pěstounství otevření, nevylučujeme ho, avšak první dítě žádáme do osvojení.

Přímá adopce se na rozdíl od klasické adopce vyznačuje tím, že biologičtí rodiče svěřují své dítě do péče přímo osvojitelům. K přímé adopci zpravidla přistupují ženy, které otěhotněly neplánovaně, nechtějí jít na potrat a o dítě se z nějakého důvodu nemohou postarat.

Tyto ženy touží zajistit dítěti lepší budoucnost tím, že svěří své děťátko náhradním rodičům, které si většinou vyberou a nechtějí dítě odložit do kojeneckého ústavu. Zatímco v ostatních zemích je tento typ adopce zcela běžný a úřady podporovány, Česká republika mezi tyto země nepatří, avšak zakázána není.

Právě i z tohoto důvodu mnoho nastávajících maminek přistupuje k inzerci v internetových diskuzích, kde si náhradní rodiče samy hledají nebo naopak. Budoucí adoptivní rodiče musí sami absolvovat schůzky s takovými maminkami. Sami musí odhadnout případné riziko, které se k příběhu váže. Po narození a převzetí dítěte náhradní rodiče vše hlásí na OSPOD.

Co je zásadní zmínit je, že přímá adopce nemůže být zpeněžena, protože by se jednalo o trestný čin kupčení s dítětem, kdy hrozí trest odnětí svobody v délce, který nebudu zmiňovat, protože se může měnit. Bohužel je to tenká hranice, kdy k tomu ze zoufalství a mnohdy i psychického vydírání dochází.

Oficiální forma je adopce přímo z porodnice za pomocí zprostředkování krajským úřadem. Ze začátku jsme pro tuto možnost nebyli s manželem naklonění, ale jakmile uběhlo pár měsíců od schválení, důkladně jsme vše promysleli. Protože zde dochází k minimalizaci vývojových traumat.

Dítě jde co nejdříve do konečné rodiny a nemusí tedy měnit pečovatele. Dá se očekávat, že v budoucnu nebudeme muset tolik řešit poruchy v chování způsobené citovou deprivací a dalšími traumaty, které se mohou vyskytnout. Protože dítěti poskytneme co nejdříve láskyplnou náruč. Budeme s ním prožívat vše od samého začátku. První objetí, krmení, první úsměv, první zub. O nic nepřijdeme a to je obrovská výhoda na celý život!

Proč se děti ocitnou mimo své rodinné zázemí a kdo jsou biologické maminky dětí v adopci?

Jaké mají rodiče důvody odložit své dítě?

3x NE

 1. Nechtějí
 2. Nemohou
 3. Neumějí

Rodiče, kteří se o své dítě starat nechtějí:

-narození dítěte se pro rodiče stává tak složitou situaci, které pro svou nezrálost a neschopnost poradit si s vlastním životem, neumějí čelit. Například matky závislé na drogách, alkoholu. Bohužel je pro ně důležitější závislost než péče o dítě, nebo velmi mladé maminky, které dítě neplánovali, nemají zázemí a podporu partnera či rodiny.

Rodiče, kteří se o své dítě starat nemohou:

-rodiče zemřeli, nebo jsou to rodiče, kteří se o své dítě starat chtějí, ale brání jim v tom překážka. Například jejich onemocnění, invalidita, hospitalizace, vazba, výkon trestu, podmínky v domácnosti, bydlení…

Rodiče, kteří se o své dítě starat neumějí:

-zpravidla se jedná o dětí zanedbávané, týrané, zneužívané, ohrožené výchovou a péči svých rodičů. Nejsou schopni si k dítěti vytvořit citové pouto. Z rodin se odebírají i starší děti, které mohou jít dočasně k pěstounů, dokud se situace v rodině nezlepší. 

A co biologické maminky?

Zde jsem čerpala z článku na blogu Dobrá rodina. Představa většiny lidí o matkách, které se rozhodly dát dítě do adopce, není příliš přívětivá. Příběhy většiny matek (nepíšu úplně všech) které své dítě opustí, jsou v jedné věci vždy stejné. Žádná z nich nevyrůstala v láskyplném zdravém rodinném prostředí.

Stále dokola se v jejich historii objevuje domácí násilí v rodině, alkohol a jiné závislosti jejich rodičů a dalších příbuzných. Jako děti tyto maminky zažívaly nejistotu, ohrožení, opuštění, samotu a někdy i vážné zanedbávání a týrání. Většinou na to vše zůstávaly samy a neměly v rodině nikoho, kdo by jim pomohl. Většinou nejsou v situaci, kdyby se s těšením a velkou podporou celé rodiny chystaly na porod dítěte.

Nemají se na koho obrátit, partner většinou nechce, nebo je opustí a širší rodina také ne. Nemají zázemí rodinné ani materiální, nemusí ani mít představu, jak o dítě pečovat, sama to nezažila. Nesuďme tyto maminky, nikdy neznáme celý jejich příběh. Jsem vděčná, že díky těmto maminkám můžeme zažít to štěstí, stát se rodiči a kompletní rodinou. 

Pokud se vám článek líbil, budu ráda za jeho sdílení. Děkuji s láskou Kateřinna.